Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO AREÁLU DŽBÁN
 1. Tento návštěvní řád určuje podmínky pro bezpečný a hygienicky nezávadný provoz přírodního areálu Džbán a musí být všemi návštěvníky areálu dodržován
 2. Provozovatelem areálu je společnost Reich Invest s.r.o., IC 288 84 957, Oddechova 505, Praha Lipence.
 3. vstup všech návštěvníků do areálu je na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí; provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody na majetku, zdraví či životě návštěvníků
 4. kromě toalet, umístěných v samostatných objektech, je přísný zákaz vstupu návštěvníků do všech budov v areálu
 5. vstup do areálu je povolen pouze v provozní době po zaplacení vstupného, každý platící návštěvník obdrží pásku, kterou je povinen nosit po celou dobu pobytu v areálu; zakoupená vstupenka platí pouze po dobu provozní doby v den jejího zakoupení; za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje
 6. zaplacením vstupného a vstupem do areálu návštěvník potvrzuje, že se s návštěvním řádem pečlivě seznámil, že s ním souhlasí, že jej bude respektovat a dodržovat a že se jím bude bez výhrad řídit
 7. vstup do areálu je možný pouze přes vstupy, je zakázáno přelézat plot ohraničující areál
 8. provozní doba areálu je uvedena u vstupu do areálu; návštěvníci areálu jsou povinni opustit areál nejpozději s koncem provozní doby areálu
 9. provozovatel má právo omezit nebo uzavřít některé části areálu (např. z důvodu údržby či úprav) bez nároku návštěvníků na vrácení vstupného či jeho části
 10. do areálu je zakázán vstup osobám podnapilým, pod vlivem omamných, návykových či psychotropních látek, nemocným či hygienicky zanedbaným
 11. do areálu je zakázán vstup psů či jakýchkoliv jiných zvířat
 12. osobám mladším 18 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let; za osoby mladší 18 let odpovídají jejich rodiče nebo jejich dospělý doprovod, provozovatel nepřebírá jakékoliv povinnosti či odpovědnost spojenou s dohledem nad osobami mladšími 18 let, a to ani na houpačkách, prolézačkách či jiných atrakcích v areálu
 13. návštěvník může být z areálu vykázán bez nároku na vrácení vstupného, pokud i přes napomenutí poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu; podle povahy porušení může provozovatel požádat o zakročení i orgány policie
 14. za odložené věci (včetně finančních prostředků, platebních karet, cenných předmětů apod.) návštěvníků areálu provozovatel neodpovídá, doporučuje se nenechávat své odložené věci bez dozoru
 15. každý návštěvník je povinen dodržovat čistotu a pořádek v areálu, odpadky vyhazovat pouze do odpadkových košů
 16. zákaz vnášení vlastních alkoholických nápojů do areálu
 17. do areálu je zakázáno vnášet skleněné předměty, pyrotechniku, jakékoliv zbraně, hořlavé nebo jinak nebezpečné látky a látky, které by mohly ohrozit hygienu nebo bezpečnost v areálu
 18. v areálu je zakázáno rozdělávat oheň
 19. návštěvník je povinen zacházet s majetkem provozovatele tak, aby nezpůsobil škodu; návštěvníci, kteří způsobí škodu na majetku provozovatele či třetích osob, jsou povinni tuto škodu nahradit v plné výši
 20. na stromy v areálu je zakázáno lézt, návštěvníci berou na vědomí, že se nacházejí v chráněné krajinné oblasti a nesou případnou odpovědnost za jimi způsobené škody na porostu v areálu
 21. přístup k přilehlé vodní nádrži/vodní ploše je povolen pouze na vzdálenost 2 m od jejího břehu/okraje, po překročení této hranice je další pohyb včetně vstupu do vody a koupání ve vodní nádrži/vodní ploše na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí daného návštěvníka; provozovatel areálu není vlastníkem ani nájemcem ani provozovatelem přilehlých vodních ploch/vodní nádrže  
 22. každý návštěvník, u kterého dojde ke zranění nebo jen drobnému poranění, je povinen toto nahlásit správci areálu na tel. +420 604 287 288 a dohodnout si případné ošetření
 23. je přísný zákaz přistupovat blíže k elektrickým rozvodným skříním a elektrickým zařízením a dotýkat se jich
 24. jakékoliv aktivity návštěvníků areálu, směřující k prezentaci, prodeji či nabídce zboží či služeb, jsou bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nepřípustné a provozovatel si vyhrazuje právo takovéto osoby z areálu vykázat
 25. za provoz stánků s občerstvením odpovídá jeho provozovatel a příslušný vedoucí, provoz stánků se řídí příslušnými hygienickými a bezpečnostními předpisy
 26. konzumace jídla a pití je možná pouze na místech k tomu určených provozovatelem stánků s občerstvením
 27. v areálu je zákaz prodeje a požívání alkoholu osobám mladším 18 let, osobám podnapilým a osobám pod vlivem omamných, návykových či psychotropních látek
 28. provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tento návštěvní řád